Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.nadrznavodu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, kterým je Nádrže 24  s. r. o. se sídlem centrálního skladu – Chocenice 22, areál restaurace Zlaté slunce, 280 02 okres Kolín. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C226327 v Praze. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Objednávka

Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a jeho potvrzením ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s podmínkami, a že s jejich ustanoveními souhlasí a považuje pro sebe za závazné. Odesláním závazné objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k archivaci osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech (dále viz Ochrana osobních údajů). Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednávka doručena. Zboží je dodáno na adresu uvedenou kupujícím na objednávce. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho cenu při převzetí hotově nebo platbou předem v celé výši objednávky převodním příkazem. Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku a zaslat objednané zboží dle požadavků kupujícího na udanou adresu. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud kupující alespoň jednou neodebral zboží, popř. opakovaně bezdůvodně zboží vrátil.V případě nákupu zboží atypického požadavku Vám bude zaslaná zálohová faktura ve výši 50% na objednané zboží i s potvrzenou objednávkou.

Doprava po celé ČR je účtována částkou 1000,-Kč s DPH

Termín dodání

Pro zboží zasílané v rámci ČR:

Standardní objednávky vyřizujeme a zboží odesíláme do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě potřeby platby předem na účet do 10 pracovních dnů od přijetí platby. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámíme Vám to telefonicky nebo na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Termín dodání u zboží na zakázku se řeší individuálně v objednávkovém řízení vzájemnou domluvou.

Dodací podmínky:

Místem plnění je adresa dodání, kterou kupující vyplnil při odesílání objednávky z našeho internetového obchodu. Dopravu kamkoliv po ČR zajišťuje prodávající prostřednictvím vlastní dopravy firmy Nádrže 24 s.r.o.  za 1000,-Kč po celé ČR. Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura, která slouží jako daňový doklad i dodací list. Dále zákazník obdrží záruční list, montážní postup, protokol o zkoušce těsnosti dle ČSN 75 09 05 a prohlášení výrobce o shodě dle zák. Č. 22/1997 sb.  Kupující svým podpisem stvrzuje převzetí zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):

1.Kupující (spotřebitel) má právo na základě ustanovení odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě – předpokladem je doručení vraceného zboží prodávajícímu (určující je datum odeslání; např. datum doručení je 1.2., poslední den zboží odeslat tzn. např. podat k přepravě či osobně vrátit v sídle provozovny je 15.2.). Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
2.V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz (viz. odst. 1), zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený,nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem.

3.Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.

4.Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

5.Zákazníkovi bude vrácena částka zaplacená za zboží ponížená o náhradu za skutečně vynaložené náklady dodavatele spojené s vrácením zboží (§53 Občanského zákoníku). Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět.

6.Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 8 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů od kupní smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Ochrana osobních údajů:

Odesláním objednávky zákazník uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů uvedených v objednávce. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o Ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Nádrže 24 s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Nádrže 24 s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o Ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob.

Heureka Ověřeno zákazníky

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.nadrznavodu.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.září 2011

Reklamace

Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je 2, 25 – 50 let, není-li uvedeno jinak v katalogu zboží. Nádrže 24 s.r.o. si zakládá na dobré pověsti a postupuje vstřícně ve všech oprávněných případech reklamace. Záruka nezahrnuje kromě dalších tyto případy:

  • zboží bylo reklamováno po záruční době
  • zboží bylo narušeno silou či jiným nešetrným zacházením
  • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
  • zboží bylo používáno v rozporu s adekvátním účelem

Reklamované nádrže nechte v zemi, v žádném případě je nenevytahujte před vyřízením reklamace!

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 20 pracovních dnů a vyrozumí o způsobu řešení kupujícího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud došlo k poškození zboží při přepravě, nárok na uplatnění reklamace zaniká. Tyto škody je nutno řešit při převzetí od pracovníka zvoleného dopravce.

Reklamaci řešte e-mailem nebo telefonicky na:
e-mail: info@nadrznavodu.cz
tel.+420 725 499 988